Ocak interactive İnternet Siteleri Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üye Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Ocak interactive bilişim ve internet hizmetleri (kısaca “OCAK interactive” olarak anılacaktır) Ocak interactive tarafından işletilmekte olan mobilsevgili.com, sehirfirsati.com.tr alan adlı web sitelerine (kısaca “Siteler” olarak anılacaktır) işbu Üye Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında, Üye’nin elektronik ortamda onay vermesi anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, Siteler’e üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, ayrıca, Siteler’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Ocak interactive: Ocak interactive bilişim ve internet hizmetleri’ni,

Siteler: Ocak interactive’e ait www.mobilsevgili.com, sehirfirsati.com.tr alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini,

Üye(ler)/ Standart Üye(ler): Siteler’e giriş yapan kullanıcılar ile Siteler’e Ocak interactive tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Siteler’de sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi(kişileri),

VİP Üye(ler): Üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek Vip Üyelik’e yükseltmiş olan Üye(ler)’i,

Vip Üyelik Hizmeti: Vip Üyelere, Vip Üyelik kapsamında sunulan ve detayları Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenecek hizmetleri,

Ocak interactive Hizmetleri/Hizmetler: : Siteler içerisinde Üye(ler)’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Ocak interactive tarafından ortaya konulan, Vip Üyelik Hizmeti de dahil olmak üzere bütün ücretli veya ücretsiz uygulamaları,

Sisteme Erişim Araçları: : Üye’nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Siteler’e erişimini sağlayan, kullanıcı ismi, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini,

Gizlilik Politikası: : Siteler’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını,

Üye Profili: Üye tarafından sağlanan bilgilerle oluşturulan, “üyelik bilgileri”, “temel bilgiler”, “yaşam tarzı”, “aradığınız kişiye dair”, “kendi kelimeleriyle” başlıklarından ve Üye tarafından eklenen fotoğraf(lar)dan oluşan, diğer Üye’ler tarafından görüntülenebilen Üye’ye özel tanıtım sayfasını,

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Site üzerinde ücretli sunulan bir hizmet satın alınırken Üye tarafından onaylanan mesafeli satış sözleşmesini,

ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Siteler’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bunlardan yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ve ekleri ile Siteler içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Ocak interactive tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Siteler içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, Ocak interactive tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. GENEL OLARAK

4.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Siteler’deki Hizmetler’den faydalanırken ve Siteler’deki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan tüm şartlara, Siteler’in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. Üye, Siteler’e üye olabilmek için reşit olmak, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve Üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerektiğini; Siteler’in herhangi birine yapacağı üyelik başvurusunun diğer siteler için de geçerli olacağını, Siteler’den herhangi birine yaptığı başvuruda aldığı rumuzu ve sisteme erişim araçlarını (kullanıcı ismi, şifre v.b) diğer Siteler’de de kullanabileceğini; reşit olmaması, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş ve/veya yasaklanmış olması veya üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olması halinde üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış ve işbu Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi bunların üyelik sonucunu doğurmayacağını; üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla kendisi tarafından belirtilen ve “ay, gün, yıl” dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olacağını; reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş ve/veya yasaklanmış olduğu ve/veya üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğunun tespit edilmesi halinde üyeliğinin Ocak interactive tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.3. Üye, OCAK interactive’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye’ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.4. Üye, Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu; Üye’nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Ocak interactive’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5. Üye, Siteler’deki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu; OCAK interactive’nin, Üyeler tarafından Siteler’e iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde Üyeler tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.6. Üye, kendisi tarafından oluşturulan üye profilinin Ocak interactive tarafından onaylandıktan sonra Siteler’de görüntüleneceğini; Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamayacağını; OCAK interactive’nin üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan Üyeler’in üyeliklerini iptal etme hakkına haiz olduğunu; Üye profilinde yer alan bilgilerin Siteler’in diğer tüm Üyeleri tarafından görüntülenebileceğini; Üye’nin bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemeyeceğini ve Üye profilinde yer alan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.7. Üye, Ocak interactive’in yazılı onayı olmadıkça işbu Sözleşme’yi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profilini ve üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini, herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına açamayacağını; bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı OCAK interactive’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilmesi halinde üyeliğinin Ocak interactive tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.8. Üye, Siteler aracılığıyla diğer Üyeler ile yaptığı özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere Siteler’de gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; diğer Üyeler’e reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemeyeceğini, diğer Üyeler’i bir başka internet sitesine yönlendirmeyeceğini; aksi takdirde mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini ya da üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.9. Üye, Siteler aracılığıyla yaptığı 12 aydan eski tarihli mesajlaşmaların silinebileceğini; Siteler’e 18 ay boyunca giriş yapmaması (log-in olmaması) halinde ise tüm mesajlarının ve kişisel profilinin silinebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.10. Üye, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Siteler üzerinde işlem yapabileceğini; Siteler dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Siteler dahilinde bulunan Ocak interactive ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Ocak interactive ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini; Siteler üzerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı OCAK interactive’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.11. Üye, Siteler’in “Üyelik Ayarları” bölümünden üyeliğini iptal edebileceğini; üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte Üye’nin kullandığı rumuzun diğer Üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale geleceğini; iptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtların (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) Ocak interactive tarafından güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitelerin veritabanında tutulacağını ve bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtların Ocak interactive tarafından veritabanından silineceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.12. Üye, Siteler aracılığıyla diğer Üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını; özel mesajların Ocak interactive tarafından otomatik programlar ile taranabileceğini veya mesaj gönderilen Üyeler’in şikayeti üzerine incelenebileceğini; bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde Üye’nin profilinin yayından kaldırılabileceğini, mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini, bütünüyle engellenebileceğini veya üyeliğinin tamamen iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Vip ÜYELİK’E İLİŞKİN OLARAK

4.2.1. Üye, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirlenen esaslar dahilinde Vip Üyelik Hizmeti’ni satın alabilir.
Vip Üyelik Hizmeti’ni satın alan Üye (“Gold Üye”), işburada 4.2. maddesinde öngörülen yükümlülükleri yanında, işbu Sözleşme’nin 4.1 maddesinde belirtilen Üye genel yükümlülüklerin tamamına da uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.2. Vip Üye sadece Vip Üyelik Hizmeti kapsamında kendisine izin verilen işlemleri yerine getirebilir, Ocak interactive’e ait sunuculara, Ocak interactive’e ait özel bilgilere veya üçüncü kişilere ait bilgilere, OCAK interactive’nin kaynaklanan teknik bir hata halinde dahi, erişim sağlama hakkı yoktur, aksi halde Ocak interactive tüm dava ve sair talep hakları saklı olmakla birlikte, Vip Üyelik Hizmeti sunumuna, bedel iade edilmeksizin, son verecektir.

4.2.3. Vip Üye, kredi kartı veya mobil ödeme ile satın alınan Vip Üyelik Hizmeti’nin otomatik yenilemeye tabi olduğunu; yenilemeyi iptal edene kadar seçmiş olduğu ödeme şekli/taksit sayısı ile satın alınan hizmet süresi kadar dönemlik olarak yenilenmeye devam edeceğini; otomatik yenilemeyi dilediği zaman “Üyelik Ayarları” sayfasından devreden çıkarabileceğini ve “Üyelik Ayarları” sayfasından otomatik yenilenmeyi devreden çıkartmadığı takdirde ödemenin düzenli olarak seçmiş olduğu ödeme şekli/taksit sayısı ile yenilenmeye devam edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4. Vip Üye, kredi kartı veya mobil ödeme ile Vip Üyelik Hizmeti satın alınması aşamasında kendisi tarafından verilen kredi kartı veya GSM numarası bilgilerinin, otomatik yenileme yapılması amacıyla Ocak interactive’e ait veri tabanına kaydedilmesine onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu onay, kredi kartları açısından, Banka ve Kredi Kartları Yönetmeliği’nin 25.maddesi ile hükme bağlanan yazılı onay yerine geçer.

Ocak interactive, Vip Üye’lere ait kredi kartı ve GSM numarası bilgilerini; otomatik yenilemenin yapılması amacıyla Vip Üyelik Hizmeti ile ilgili dönemsel/düzenli ödemelerin gerçekleştirilmesi ve GSM numaralarının Gizlilik Politikası kapsamındaki kullanımları hariç olmak üzere herhangi bir amaç için hiçbir şart dahilinde kullanmayacaktır.

Kredi kartı ve GSM numarası bilgileri, Ocak interactive tarafından gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak korunmaktadır. Kredi kartı ve/veya GSM numarası bilgilerinin, OCAK interactive’nin kusuru olmaksızın üçüncü kişilerin eline geçmesi durumundan ve bu sebeple meydana gelecek zararlardan Ocak interactive sorumlu olmaz. Vip Üye, söz konusu durumu bildiğini ve OCAK interactive’nin herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.2.5. Vip Üye, Vip Üyelik ücreti tahsil edilirken kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğunu; kendisi tarafından sağlanan bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olmasından dolayı bankalar nezdinde doğacak anlaşmazlıklardan OCAK interactive’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.2.6. Vip Üye’nin standart arayüz olan “Üyelik Ayarları” bölümünden üyeliklerini iptal etmesi halinde Standart Üyelik gibi Vip Üyelik de sona erer.

5. Ocak interactive HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Ocak interactive, Siteler’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını da saklı tutmaktadır. Ocak interactive bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Ocak interactive’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Ocak interactive tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde bizzat Ocak interactive tarafından yapılabilir. Ocak interactive tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’in kendilerine aittir.

5.2 Ocak interactive, Siteler’de yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.3 Ocak interactive, Üye tarafından üyelik kayıt prosedürleri sırasında verilen bilgileri, üye profillerini ve üyenin profiline eklediği fotoğrafları, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen üye, “Günün Üyeleri” arasında yer alabilir. “Günün Üyeleri” ana sayfada ve sitelerin diğer alanlarında görüntülenebilir. “Günün Üyeleri” arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini [email protected] adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde “Günün Üyesi” seçilmezler ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

5.4 Ocak interactive, sitelerin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı veya Ocak interactive tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Ocak interactive bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.5 Ocak interactive, teknik sorunlar nedeniyle Siteler’in yayınlarında oluşabilecek kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.

5.6 Siteler’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal OCAK interactive’nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Siteler’de yer alan tüm içerik, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesi çerçevesinde, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” olarak koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5.7 Siteler içerisinde, yalnızca Ocak interactive tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, Ocak interactive kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Siteler üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan Hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, Ocak interactive ‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.8 Ocak interactive, Siteler içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Ocak interactive tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Ocak interactive tarafından ilgili Hizmetler’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler’e duyurulur ve yürürlüğe girer.

5.9 Ocak interactive, dilediği zaman, Siteler’de bildirmek suretiyle, ücretsiz hizmetleri ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Siteler’de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üyeler’e de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

5.10 Ocak interactive, Üyelik esnasında ya da başka herhangi bir aşamada aldığı onay kapsamında, Üyeler’e e-posta ve/veya SMS yoluyla ticari ileti gönderimi yapabilir. Üye kendisine ticari ileti gönderimi yapılmasını istemiyor ise, Üyelik Ayarları’na girerek ticari ileti gönderimini kapatabilir.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme, Üye’nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek olup; Üye’nin üyelik süresinin dolması veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Ocak interactive, Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen hükümleri ve Siteler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri halinde, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye fesih sebebiyle Ocak interactive ‘in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

Ocak interactive, Siteler’de Üyeler’le ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Ocak interactive, Üyeler’e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1 Siteler’in tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “OCAK interactive’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Ocak interactive ‘e ait ve/veya Ocak interactive tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Ocak interactive Hizmetleri’ni, Ocak interactive bilgilerini ve OCAK interactive’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Ocak interactive Hizmetler’ine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ocak interactive ‘ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Ocak interactive ‘in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

8.2 Ocak interactive ‘in, Ocak interactive Hizmetleri, Ocak interactive bilgileri, Ocak interactive telif haklarına tabi çalışmaları, Ocak interactive ticari markaları, Ocak interactive ticari görünümü veya Siteler vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Ocak interactive, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Siteler’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyeler’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. OCAK interactive’nin KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Ocak interactive ‘in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Ocak interactive ‘i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ocak interactive, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ocak interactive için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ocak interactive ‘ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili Tarafın makul kontrolü haricinde ve Ocak interactive ‘in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.